I Komunia Święta

© Sebastian Duda / Fotolia

Za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odpowiada: ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl

Terminy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja i dzieci z klas III):
05.05.2019 r., 03.05.2020 r., 02.05.2021 r., 01.05.2022 r., 07.05.2023 r.

Termin Rocznicy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze II niedziela maja):
12 maja 2019, godz. 11.30 (Komunia 2018); 10 maja 2020, godz. 11.30 (Komunia 2019);

Terminy spotkań z dziećmi i rodzicami:

1. Niedzielne Msze Św. z homilią dla dzieci o godz. 11.30.
2. Zostaną podane we wrześniu 2018 r.

Ważne informacje dla rodziców:

1. Sprawy formalno-prawne.
– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Lekcja religii pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii. Dziecko, które tylko uczęszcza na lekcje religii, a nie uczestniczy w życiu parafialnym, nie może przystąpić do I Komunii Świętej.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą w zakrystii lub u ks. Mateusza Bajaka deklarację. Druk tej karty jest rozdawany podczas pierwszego spotkania we wrześniu.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

– Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (może być ustna).

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Opatrzności Bożej, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Proboszcza lub ks. Mateusza.

2. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.
– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest sprawowana w naszym kościele o godz. 11.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat).

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl